Operads and chiral homology. P1
Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 06/09/2012 Địa điểm: C2-714
Introduction to stricy polynomial functors. P1
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 06/09/2012 Địa điểm: C2-714
Phạm trù dẫn xuất và hàm tử dẫn xuất
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 05/09/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Đại Dương
Regular singular stratified bundles
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 31/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lars Kindler
Phạm trù dẫn xuất và hàm tử dẫn xuất
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 31/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Đại Dương
Đa tạp đại số
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tô Tất Đạt
Machine learning in the VLSP project
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 16/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Phương Thái và Lê Thanh Hương
Conditional Random Fields in Vietnamese language POS tagger
Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 16/08/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phan Xuân Hiệu
HMM for Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 16/08/2012 Địa điểm: C2-714
Alignment for statistical machine translation
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 16/08/2012 Địa điểm: C2-714