Regular Sequences on Monomial Ideals and Depth of R/I^2
Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 29/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Some problems related to isometry and Killing vector fields
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 28/06/2023 Địa điểm: A204, VIASM
Seminar về Thống kê Bayes 2023
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 28/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 21/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 14/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 07/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 31/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 24/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 17/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 10/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 26/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 19/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 12/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 05/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 29/03/2023, Địa điểm: C101, VIASM
L'vovsky estimate on Castelnuovo-Mumford regularity of rational curves
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 27/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Rigidity properties of p-biharmonic maps and p-biharmonic submanifolds
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 22/06/2023 Địa điểm: A.204, VIASM
Some Diophantine problems over number and function fields
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 19/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Phân tích chùm cho dữ liệu khoảng dựa vào thuật toán di truyền và ứng dụng
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2023 Địa điểm: Phòng A204, VIASM
Residual intersections
Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 15/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Sparse determinantal ideals
Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 15/06/2023 Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội
Model theory of adeles and Grothendieck rings
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2023 Địa điểm: B401, VIASM