Phương trình vi phân cấp 1 và tính chất Painlevé
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 03/04/2013 Địa điểm: C2-714
Finiteness theorems for meromorphic mappings
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 02/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Vu Van Truong
Characterizations of generalized LP well-posedness for systems of generalized vector quasi-equilibrium problems using gap functions (Part 3: Main results)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/04/2013 Địa điểm: C2-714
Xạ ảnh hóa đa tạp trực tiếp
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 01/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Kiên
Characterizations of generalized LP well-posedness for systems of generalized vector quasi-equilibrium problems using gap functions (Part 2: Motivations)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 29/03/2013 Địa điểm: C2-714
Regular singular stratified bundles (cont)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 29/03/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tô Tất Đạt
Một số khía cạnh tấn công mật mã và khả năng nâng cao an toàn truyền tin của kỹ thuật giấu tin
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 28/03/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phan Trung Huy
Equivalent differential equations of order one
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 27/03/2013 Địa điểm: C2-714
Bổ đề Ahlfors-Schwarz cho metric với độ cong âm
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/03/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Kiên
Approximation of equilibrium problems (Part 1: Introduction and Motivations)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 22/03/2013 Địa điểm: C2-714