Trường thu: Tổng ngẫu nhiên và ứng dụng (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Asymptotic properties of powers of squarefree monomial ideals
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 10/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Quan hệ giữa xác suất đuôi và moment (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 09/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thủy
Trường thu: Thảo luận về luật 0-1 Kolmogorov (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tứ
Trường thu: Sự biểu diễn của phân phối xác suất và một số vấn đề liên quan (Semina)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 07/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Huy
Lyubeznik's conjecture for polynomial rings on Z
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 07/10/2013 Địa điểm: C2
Liouville type results and applications
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 04/10/2013 Địa điểm: C2
Lyubeznik's conjecture for equicharacteristic case
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 04/10/2013 Địa điểm: C2
On dimension, multiplicity and attached primes of Artinian local cohomology modules
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 03/10/2013 Địa điểm: C2
Pullback attractors for 3D viscous primitive equations
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/09/2013 Địa điểm: C2