Koszul homology, Properties and applications
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 05/12/2013 Địa điểm: C2
Coarse moduli spaces and Hilbert schemes
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 05/12/2013 Địa điểm: C2
Castelnuovo-Mumford regularity of tensor products
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 03/12/2013 Địa điểm: C2
Fine moduli spaces. Coarse moduli spaces. Why is Mg not fine?
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 03/12/2013 Địa điểm: C2
Recent results on controllability of some parabolic systems
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 29/11/2013 Địa điểm: C2
Castelnuovo-Mumford regularity. What it bounds and how to estimate it
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 28/11/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Luật số lớn đối với mảng hai chiều các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gia Banach - Phần II (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 27/11/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thủy
Trường thu: Lý thuyết martingales (Semina)
Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00 Ngày 26/11/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Sơn
Weyl algebras and d-modules
Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 26/11/2013, 09:30 đến 11:00 ngày 19/11/2013, 09:30 đến 11:00 ngày 12/11/2013, Địa điểm: C2
Trường thu: Sự hội tụ đầy đủ của tổng có trọng số các biến ngẫu nhiên liên kết âm nhận giá trị trong không gian Hilbert - Phần II (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 25/11/2013 Địa điểm: Phòng 4, tầng 3, nhà A14, Viện Toán học Hà Nội Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hiền