Trường thu: Các biến ngẫu nhiên trao đổi được trong phương pháp Stein (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 22/10/2013 Địa điểm: B4
D-modules and characteristic varieties (continued)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Phương pháp Stein và tỉ số đặc trưng ngẫu nhiên (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 21/10/2013 Địa điểm: Phòng 4, tầng 3, nhà A14, Viện Toán học Hà Nội. Báo cáo viên: Trình Hoài Nam
Trường thu: Hàm đặc trưng, hàm sinh moment và các vấn đề liên quan-Phần II (Semina)
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 18/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thủy
Characteristic varieties of modules of differential operators and Castelnuovo-Mumford regularity of annihilators
Thời gian: Từ 09:15 đến 10:15 Ngày 17/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Định lý tồn tại Kolmogorov (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/10/2013 Địa điểm: B4
Trường thu: Hàm đặc trưng, hàm sinh moment và các vấn đề liên quan-Phần I (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Trình Hoài Nam
Hilbert coefficients of modules over a Noetherian local ring I
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Một dạng mới của luật mạnh số lớn (Semina)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Lê Đăng Thị
Finite-dimensional reduction for dissipative partial differential equations
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 11/10/2013 Địa điểm: C2