A novel approach to state bounding for discrete-time Markovian jump systems with interval time-varying delay
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 03/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Nguyen Trung Dung
Spatial epidemic models as a point pattern dynamics
Thời gian: Từ 15:15 đến 16:15 Ngày 02/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Fugo Takasu
Population dynamics as a point pattern dynamics
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/11/2015 Địa điểm: Báo cáo viên: Fugo Takasu
Tính tựa liên tục của hàm đa điều hòa dưới
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 30/10/2015 Địa điểm:
Tối ưu hóa mạng lưới giao thông đô thị
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 29/10/2015 Địa điểm:
Necessary optimality conditions for optimal control problems governed by the Navier-Stokes equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 27/10/2015 Địa điểm:
Một số tính chất của toán tử Monge – Ampere trên lớp hàm đa điều hòa dưới bị chặn địa phương
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/10/2015 Địa điểm:
On generic properties of Lyapunov exponents of random dynamical systems Part 1
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 26/10/2015 Địa điểm:
Công thức tích phân từng phần
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2015 Địa điểm:
On generic properties of Lyapunov exponents of random dynamical systems Part 2
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/10/2015 Địa điểm: