A Solution to Ringel’s Circle Problem (1959)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/10/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Shakhar Smorodinsky (Department of Mathematics, Ben-Gurion University)
Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)
Thời gian: 20:00 đến 21:00 ngày 06/10/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 14/07/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, Địa điểm: Online
Second-order variational analysis for composite models with applications to optimization and stability
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/09/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng, Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam
Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2022
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 21/09/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 14/09/2022, Địa điểm: Online
Some recent results on geometric transversals
Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30 Ngày 16/09/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Andreas Holmsen (Korea Advanced Institute of Science & Technology)
Counting arcs in F_q^2
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/09/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Oliver Roche-Newton (Johannes Kepler Universität in Linz, Austria)
Giới thiệu lý thuyết Teichmuller và các đường cong Teichmuller
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 08/09/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 06/09/2022, Địa điểm: C.101, VIASM Báo cáo viên: T.S. Nguyễn Đức Mạnh, University of Bordeaux, France
Point configurations, graphs, and learning theory
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 26/08/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Gs. Alex Iosevich
Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2022
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/08/2022 Địa điểm:
Intersection of closed positive (1,1)-currents
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/08/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Vũ Đức Việt (ĐH Cologne)