Reading seminar: The Geometry of Coxeter groups
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 26/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 19/01/2024, 14:00 đến 16:00 ngày 12/01/2024, Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội