Classifications of local Frobenius non-chain rings and codes over them
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Truong Cong Quynh
On A Class Of Asymptotically Good Codes
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav
Special Codes for Code-Based Cryptography
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 22/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh
Quantum Finance
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Do Ngoc Diep
Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 17/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Tien Long
Graph and Combinatorial Algorithms in Streaming and Distributed Settings
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 16/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Vũ Trọng Hoà - San Diego State University
Introduction to Code-Based Cryptography
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh
High-dimensional approximation and applications
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)
A Murnaghan-Nakayama rule for Grothendieck polynomials of Grassmannian type
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/06/2022 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Khanh Nguyen Duc (State University of New York at Albany)
Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications (Part 3)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai