Self-dual and LCD double circulant and double negacirculant codes over a family of finite rings Fq[v1, v2, … ,vt] (part 1 and 2)
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 22/07/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 18/07/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav
Some extensions of injective module and related rings (Part 1)
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 20/07/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Dao Thi Trang
Introduction to the density of positive closed currents and some applications
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/07/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)
Introduction to the density of positive closed currents and some applications
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)
Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication 2
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 01/07/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Tien Long
Seminar: Verifiable computation protocols
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2022, Địa điểm: B401, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Xuân Thành (Viện Khoa học Công nghệ Mật mã), Vũ Quốc Huy (Đại học Paris 2), Mạc Đăng Trường (Universite de Limoge)
Mini-course: An Introduction to Schemes
Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 26/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 19/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 12/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 05/05/2022, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
$\mathbb F_{2}[u]\mathbb F_{2}[u] $-additive cyclic codes are asymptotically good
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 29/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav
Classifications of local Frobenius non-chain rings and codes over them
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Truong Cong Quynh
On A Class Of Asymptotically Good Codes
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/06/2022 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav