Hoạt động khoa học

VIASM Annual Lectures

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2019 đến 11:45:21/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 17/08/2019

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati

Workshop on Harmonic Analysis and Several Complex Variables 2019 (HASCV 2019)

Thời gian: Từ 08:30:13/08/2019 đến 17:00:16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

MINI-WORKSHOP ON "GEOMETRIC ANALYSIS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS"

Thời gian: Từ 08:45 đến 12:00 Ngày 31/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Mini-course on Discrete Structures and Applications

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00 Ngày 23/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)

Thời gian: Từ 08:00:02/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: C2-714 & Lib, VIASM.

SageMath on Spectral Graph Theory

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/07/2019

Địa điểm: Library, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

Workshop Piecewise Deterministic Markov Processes and Applications

Thời gian: Từ 09:00:01/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM, Ha Noi.