Hoạt động khoa học

Some extensions of injective module and related rings (Part 2)

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/08/2022

Địa điểm: C.101, VIASM.

Báo cáo viên: Đào Thị Trang - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

VIASM - ICTP Summer School in Group Theory and Representation Theory

Thời gian: Từ 08:00:09/08/2022 đến 17:00:21/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

On Kissing Number of Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 04/08/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Olivier Rioul, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, France

HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN CỦA MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Thời gian: Từ 08:30:04/08/2022 đến 17:00:07/08/2022

Địa điểm: Hội trường A2.104, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh..

What is Randomness? The Interplay between Alpha Entropies, Total Variation and Guessing

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 02/08/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Olivier Rioul

VIASM SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”

Thời gian: Từ 08:00:01/08/2022 đến 15:30:05/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

Kähler-Einstein metrics and Toric varieties.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 26/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nghiêm Trần Trung

Mini-Course: Generalized Lelong numbers for positive plurisubharmonic currents

Thời gian: Từ 09:00:25/07/2022 đến 12:00:29/07/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi, Vietnam.

Hội thảo và trường hè về Phương trình đạo hàm riêng và các chủ đề liên quan

Thời gian: Từ 08:00:25/07/2022 đến 17:30:28/07/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.

Self-dual and LCD double circulant and double negacirculant codes over a family of finite rings Fq[v1, v2, … ,vt] (part 1 and 2)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 18/07/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 22/07/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav