Hoạt động khoa học

Hội thảo thường niên 2023 (VIASM Annual Meeting 2023)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 30/07/2023

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi.

Seminar: Persistent homology and its fibre

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Dong Da, Hanoi.

Public Lecture: Doing excellent science in remote places

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 28/07/2023

Địa điểm: Hall 7th floor, Building T5, VNU-HUS, 334 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi.

Bounds on regularity of monomial ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 27/07/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Optimality conditions in optimization under uncertainty

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: B102, VIASM.

Compactly locally uniformly convex functions

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: B102, VIASM.

REGULARITY FUNCTIONS OF POWERS OF GRADED IDEALS

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: A204, VIASM.

Soliton to mean curvature flow

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/07/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

The Korea-Taiwan-Vietnam Joint Meeting on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 17:00:19/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Nam và miền Trung

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 16:30:26/07/2023

Địa điểm: Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.