Hoạt động khoa học

On Zagier-Hoffman's conjectures in positive characteristic

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/11/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Đắc Tuấn, Université de Caen Normandie, France

Hội thảo về Mô hình toán trong biến đổi khí hậu và môi trường

Thời gian: Từ 08:00:19/10/2022 đến 17:00:23/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

Hội thảo giảng dạy Thống kê - xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông

Thời gian: Từ 08:00:15/10/2022 đến 17:00:16/10/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Diễn đàn Công nghệ tài chính - Xu hướng Thế giới và thực tiễn Việt Nam

Thời gian: Từ 08:00:06/10/2022 đến 17:00:07/10/2022

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Second-order variational analysis for composite models with applications to optimization and stability

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/09/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng, Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam

Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 14/09/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 21/09/2022,

Địa điểm: Online.

Some recent results on geometric transversals

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30 Ngày 16/09/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Andreas Holmsen (Korea Advanced Institute of Science & Technology)

Counting arcs in F_q^2

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/09/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Oliver Roche-Newton (Johannes Kepler Universität in Linz, Austria)

Giới thiệu lý thuyết Teichmuller và các đường cong Teichmuller

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 06/09/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 08/09/2022,

Địa điểm: C.101, VIASM.

Báo cáo viên: T.S. Nguyễn Đức Mạnh, University of Bordeaux, France

Hội thảo thường niên 2022 (VIASM Annual Meeting 2022)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 31/08/2022

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi..