Hoạt động khoa học

Mini-course “Schubert calculus”

Thời gian: Từ 08:00:15/09/2019 đến 17:00:30/09/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Mini-workshop “PDE 2019 Analysis and Numerics”

Thời gian: Từ 08:00:03/09/2019 đến 17:00:04/09/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Summer school on Mixed Model Prediction

Thời gian: Từ 09:00:22/08/2019 đến 17:00:23/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

VIASM Annual Lectures

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2019 đến 11:45:21/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

MINI-WORKSHOP ON "GEOMETRIC ANALYSIS ON RIEMANNIAN MANIFOLDS"

Thời gian: Từ 08:45 đến 12:00 Ngày 31/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Mini-course on Discrete Structures and Applications

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00 Ngày 23/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland

Mini-course: Introduction to Percolation Theory and related Processes

Thời gian: Từ 09:30:02/05/2019 đến 11:45:03/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. Pierre Nolin – Đại học Hong Kong

Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Thời gian: Từ 08:30:18/04/2019 đến 12:30:19/04/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.