Hoạt động khoa học

Mini-course “Schubert calculus”

Thời gian: Từ 08:00:15/09/2019 đến 17:00:30/09/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland

Mini-course: Introduction to Percolation Theory and related Processes

Thời gian: Từ 09:30:02/05/2019 đến 11:45:03/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. Pierre Nolin – Đại học Hong Kong

Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Thời gian: Từ 08:30:18/04/2019 đến 12:30:19/04/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Statistical learning : bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks

Thời gian: Từ 09:00:01/04/2019 đến 17:00:02/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Mini-course “Topics in Lattice-Based Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:11/03/2019 đến 12:00:14/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: Từ 09:00:04/03/2019 đến 17:00:08/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019

Địa điểm: Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.

Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”

Thời gian: Từ 09:00:26/02/2019 đến 16:30:27/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.