Hoạt động khoa học

The Asian Mathematical Conference (AMC) (cancelled)

Thời gian: Từ 08:00:27/07/2021 đến 17:00:30/07/2021

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 28/01/2021

Địa điểm: C101, VIASM.