Hoạt động khoa học

The Dold-Kan correspondence

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/07/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (ĐHKHTN)

Seminar GEOMETRIC ANALYSIS

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 11/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 01/07/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 19/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 26/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Thị Tuyết Mai

The curvature operator of the second kind in dimension four

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 24/06/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Thanh Hưng (Texas Tech University)

On the curvature operator of the second kind (1 + 2)

Thời gian: 14:30 đến 17:00 ngày 11/06/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 17/06/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Ha Tuan Dung (Hanoi Pedagogical University 2)

Quadratic hedging strategies in incomplete financial markets

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/06/2021

Địa điểm: Online qua Zoom.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trần Thuận - Vinh University, Vietnam and Saarland University, Germany

Introduction to multiple zeta values (part 1 + 2 + 3)

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 07/04/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 25/05/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 09/06/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)

Gaussian approximation: From Malliavin-Stein approach to information theory

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 04/06/2021

Địa điểm: Online qua Zoom.

Báo cáo viên: TS. Diu Tran, University of Luxembourg, Luxembourg.

Malliavin calculus for jump diffusion processes (part 1 + 2)

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 12/03/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 28/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê

Stationary distribution and extinction of a stochastic epidemic model with isolation

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 21/05/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thanh Diệu (Vinh University)