Hoạt động khoa học

Trường hè Toán học sinh viên 2023

Thời gian: Từ 08:00:03/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hòa, 1 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Seminar: Global attractors of generic reaction diffusion equations under Lipschitz perturbations

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 03/07/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Aspects of Complex Geometry and Number Theory

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 30/06/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Summer School On Recent Advances in Deep Learning

Thời gian: Từ 08:00:30/06/2023 đến 16:30:01/07/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Regular Sequences on Monomial Ideals and Depth of R/I^2

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 29/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Monomial ideals with fixed Betti numbers

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 29/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Some problems related to isometry and Killing vector fields

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 28/06/2023

Địa điểm: A204, VIASM.

Seminar về Thống kê Bayes 2023

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 29/03/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 05/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 12/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 19/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 26/04/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 10/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 17/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 24/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 31/05/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 07/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 14/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 21/06/2023, 14:00 đến 16:00 ngày 28/06/2023,

Địa điểm: C101, VIASM.

L'vovsky estimate on Castelnuovo-Mumford regularity of rational curves

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 27/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Rigidity properties of p-biharmonic maps and p-biharmonic submanifolds

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 22/06/2023

Địa điểm: A.204, VIASM.