Hoạt động khoa học

Mini-course: Introduction to Percolation Theory and related Processes

Thời gian: Từ 09:30:02/05/2019 đến 11:45:03/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. Pierre Nolin – Đại học Hong Kong

Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Hội thảo Thống kê và xấp xỉ số cho quá trình ngẫu nhiên

Thời gian: Từ 09:00 đến 16:20 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Virtual Machine Migration

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Brigitte Jaumard, Concordia University

Shortest Path on Layered Graph in 5G Network Slicing Problem

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Quang Huy, Concordia University

Bass numbers and local cohomology modules

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Trí (ĐH Đồng Nai)

Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”

Thời gian: Từ 08:00:19/04/2019 đến 17:00:21/04/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Thời gian: Từ 08:30:18/04/2019 đến 12:30:19/04/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Applications and Algorithms integrated with Reasoning Techniques combined with Hedge Algebras for Robot Coverage Path Planning in a Dynamic Environment

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Van Hai

The equidistribution of some 3-length patterns on 132-avoiding permutations

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Vajnovszki