Hoạt động khoa học

READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Sign patterns requiring a unique inertia

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Fat-Yen University (Taiwan)

Character bounds for finite simple groups

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 18/06/2019, 09:30 đến 11:00 ngày 25/06/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Pham Huu Tiep

An overview of data programming paradigm: easing the bottleneck in supervised machine learning

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Neural POS Taggers for Vietnamese Social Media Text

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/06/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Ngo Xuan Bach

TOPOLOGY DESIGN FOR FSO NETWORKS

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 30/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Assoc.Prof. Trương Thị Diệu Linh, Hanoi University of Science and Technology

On the Dominating Set Problem

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 16/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Can machines learn continuously? A tutorial of the Bayesian approach

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 15/05/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Khoat Than, School of Information and Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology

Problems on coeficient ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 14/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ngo Viet Trung (Institute of Mathematics, Hanoi)

Resurgence numbers of fiber products of projective schemes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 07/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ha Huy Tai (Tulane University)