Hoạt động khoa học

Poncelet games, confinement of algebraic integers, and hyperbolic Ax-Schanuel.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/08/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Yves Andre (Institut de Mathématiques de Jussieu, France) https://webusers.imj-prg.fr/~yves.andre/

READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 03/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 10/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 17/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 24/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 07/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 20/08/2019, 14:00 đến 16:50 ngày 21/08/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

SageMath on Spectral Graph Theory

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/07/2019

Địa điểm: Library, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

Sign patterns requiring a unique inertia

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Fat-Yen University (Taiwan)

Character bounds for finite simple groups

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 18/06/2019, 09:30 đến 11:00 ngày 25/06/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Pham Huu Tiep

An overview of data programming paradigm: easing the bottleneck in supervised machine learning

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Neural POS Taggers for Vietnamese Social Media Text

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/06/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Ngo Xuan Bach

TOPOLOGY DESIGN FOR FSO NETWORKS

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 30/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Assoc.Prof. Trương Thị Diệu Linh, Hanoi University of Science and Technology