Hoạt động khoa học

Mini-course: Hình học nửa đại số và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:17/04/2023 đến 17:00:19/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/02/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:15 Ngày 12/01/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/01/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội