Hoạt động khoa học

Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy

Thời gian: Từ 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

The Lojasiewicz Gradient Inequality for the Regularized Gap Function of Polynomial Variational Inequalities and its applications

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 04/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 11/11/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS Bùi Văn Định - Học viện Kỹ thuật quân sự

On Criticality of Lagrange Multipliers for Optimization Problems

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 21/10/2021, 14:30 đến 16:00 ngày 28/10/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS Nguyễn Thị Vân Hằng - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

Liouville type theorems for fractional parabolic equations/systems

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 27/10/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn

Giới thiệu mô hình hồi quy cộng tính tổng quát (A generalized additive model - GAM)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: PGS. Ngô Hoàng Long - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tái tạo cấu trúc 3D của vật thể từ một ảnh RGB bằng học không giám sát

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 23/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Trần Tuấn Anh - VinAI Research

Continuous data assimilation for 3D Navier-Stokes equations

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 20/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: TS. Vũ Mạnh Tới - Trường ĐH Thủy lợi

The Margolis homology of the Mùi algebra

Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 13/10/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 20/10/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Đức Ngà - Trường Đại học Phenikaa

Một số vấn đề về chọn mẫu trong nghiên cứu Khoa học xã hội

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: ThS.Hoàng Thế Kỷ - Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế

Information Propagation Problems in Online Social Networks: Applications, Challenges and Approximation algorithms

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/10/2021

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Phạm Văn Cảnh - Trường Đại học Phenikaa