Hoạt động khoa học

High-dimensional approximation and applications

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 22/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 29/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)

Mini-course: An Introduction to Schemes

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 05/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 12/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 19/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 26/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 16/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Thời gian: 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022,

Địa điểm: Online.

Lorentzian property of Schur polynomials

Thời gian: 08:30 đến 11:30 ngày 23/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 26/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Introduction to DNA Constrained Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/05/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Some classical results about integral closures

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 17/05/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2022,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học

Introduction to Algebraic Coding Theory: alphabets, constacyclic codes, applications, and generalizations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 23/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Dinh Quang Hai

Newton polytope of symmetric polynomials

Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2022, 08:30 đến 10:30 ngày 19/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Seminar Thống kê Ứng dụng T5.2022

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Decoupling inequalities for quadratic forms

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Changkeun Oh (University of Wisconsin-Madison)