Hoạt động khoa học

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 28/01/2021

Địa điểm: C101, VIASM.