Hoạt động khoa học

Normal families of meromorphic mappings with few hypersurfaces

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 28/11/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: GERD DETHLOFF, UNIVERSITY OF BREST (FRANCE)

Seminar Topo Đại Số

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 02/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 09/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 16/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 23/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 30/10/2019, 14:30 đến 16:00 ngày 20/11/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Rings characterized by almost injective modules

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 12/11/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phan Dan

Variations of invariants metrics on domians in C^n

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 17/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Quang Dieu (HNUE, VIASM)

Contact loci, motivic Milnor fibers of nondegenerate singularities

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/10/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Quý Thường, ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội

Sequential recommendation via modeling basket sequences

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 19/09/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Đức Trọng

Poncelet games, confinement of algebraic integers, and hyperbolic Ax-Schanuel.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 22/08/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Yves Andre (Institut de Mathématiques de Jussieu, France) https://webusers.imj-prg.fr/~yves.andre/

READING SEMINAR ON "MINIMAL HYPERSURFACES WITH A SINGULAR SET"

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 19/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 28/06/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 03/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 10/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 17/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 24/07/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 07/08/2019, 09:00 đến 10:30 ngày 20/08/2019, 14:00 đến 16:50 ngày 21/08/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Multivariate public key cryptosystems - Candidates for the Next Generation Post-quantum Standards

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 16/08/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jintai Ding - University of Cincinnati

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.