Hoạt động khoa học

Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 05/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 12/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga

Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”

Thời gian: 19:00 đến 21:00 ngày 02/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 09/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 16/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 07/05/2021,

Địa điểm: Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu (Chair International Chair Automorphic Forms)

Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Basic homotopical algebra (part 1)

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 13/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐH KHTN)

On the generalized Pearson system of distributions

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 09/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính

Introduction to multiple zeta values

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 07/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)

Topics in infinity categories

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN

Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long

Malliavin calculus and central limit theorem

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng