Hoạt động khoa học

A Solution to Ringel’s Circle Problem (1959)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/10/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Shakhar Smorodinsky (Department of Mathematics, Ben-Gurion University)

Chuỗi seminar của Mạng lưới vận trù học Việt Nam (Vietnam Operations Research Network)

Thời gian: 20:00 đến 21:30 ngày 03/03/2022, 19:30 đến 21:00 ngày 07/04/2022, 21:00 đến 22:00 ngày 12/05/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 02/06/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 14/07/2022, 20:00 đến 21:00 ngày 06/10/2022,

Địa điểm: Online.

Second-order variational analysis for composite models with applications to optimization and stability

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/09/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng, Viện Toán học, Viện HLKHCN Việt Nam

Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 14/09/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 21/09/2022,

Địa điểm: Online.

Some recent results on geometric transversals

Thời gian: Từ 08:00 đến 11:30 Ngày 16/09/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Andreas Holmsen (Korea Advanced Institute of Science & Technology)

Counting arcs in F_q^2

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/09/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Oliver Roche-Newton (Johannes Kepler Universität in Linz, Austria)

Giới thiệu lý thuyết Teichmuller và các đường cong Teichmuller

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 06/09/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 08/09/2022,

Địa điểm: C.101, VIASM.

Báo cáo viên: T.S. Nguyễn Đức Mạnh, University of Bordeaux, France

Point configurations, graphs, and learning theory

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 26/08/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Gs. Alex Iosevich

Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2022

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/08/2022

Địa điểm: .

Intersection of closed positive (1,1)-currents

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Đức Việt (ĐH Cologne)