Hoạt động khoa học

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 19/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 12/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication 2

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 01/07/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Tien Long

Seminar: Verifiable computation protocols

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022,

Địa điểm: B401, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Xuân Thành (Viện Khoa học Công nghệ Mật mã), Vũ Quốc Huy (Đại học Paris 2), Mạc Đăng Trường (Universite de Limoge)

Mini-course: An Introduction to Schemes

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 05/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 12/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 19/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 26/05/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 17:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải - Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

$\mathbb F_{2}[u]\mathbb F_{2}[u] $-additive cyclic codes are asymptotically good

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 29/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav

Classifications of local Frobenius non-chain rings and codes over them

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Truong Cong Quynh

On A Class Of Asymptotically Good Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav

Special Codes for Code-Based Cryptography

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 22/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Quantum Finance

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep