Hoạt động khoa học

HỘI NGHỊ TOÁN HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2023 đến 17:00:12/08/2023

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Hội thảo thường niên 2023 (VIASM Annual Meeting 2023)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 30/07/2023

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi.

The Korea-Taiwan-Vietnam Joint Meeting on Discrete Geometry and Geometric Measure Theory

Thời gian: Từ 08:00:17/07/2023 đến 17:00:19/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

International Conference on Optimization and Variational Analysis with Applications 2023 (ICOVAA-2023)

Thời gian: Từ 08:00:12/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Summer School On Recent Advances in Deep Learning

Thời gian: Từ 08:00:30/06/2023 đến 16:30:01/07/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Conference on Commutative Algebra and its interaction with Algebraic Geometry and Combinatorics 2023

Thời gian: Từ 08:00:19/06/2023 đến 17:00:23/06/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics .

Forum Southeast Asian Mathematics in 21st Century

Thời gian: Từ 08:00:22/05/2023 đến 17:00:23/05/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang, Vietnam.

AI, Blockchain, and Fintech: A Beginner’s Guide for Business Students

Thời gian: Từ 08:00:19/05/2023 đến 18:00:21/05/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM); Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương (FTU).

Japan-Vietnam AI Forum

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2023 đến 17:00:22/04/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Conference on new aspects in qualitative theory of control systems and applications (NACSA-2023)

Thời gian: Từ 08:00:06/04/2023 đến 17:00:07/04/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics.