Hoạt động khoa học

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

The Asian Mathematical Conference (AMC)

Thời gian: Từ 08:00:28/07/2020 đến 17:00:31/07/2020

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh.

Singularities and Algebraic Geometry

Thời gian: Từ 08:30:30/03/2020 đến 17:30:03/04/2020

Địa điểm: Tuy Hoa, Phu Yen.

Canceled - Workshop: “Combinatorial and Homological methods in commutative algebra”

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:15 Ngày 19/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.