Hoạt động khoa học

The 8th East Asian Conference on Algebraic Topology

Thời gian: Từ 09:00:14/12/2020 đến 17:00:18/12/2020

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

Hội thảo Một số bài toán chọn lọc trong phương trình vi phân và điều khiển

Thời gian: Từ 08:00:05/11/2020 đến 17:00:07/11/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội Nghị Toàn Quốc Lần Thứ VI Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy

Thời gian: Từ 08:30:05/11/2020 đến 16:00:08/11/2020

Địa điểm: Cần Thơ.

Hội thảo một số hướng nghiên cứu mới trong Giải tích, Đại số

Thời gian: Từ 09:00:21/09/2020 đến 17:00:25/09/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Young Topologists Meeting 2020

Thời gian: Từ 08:30:26/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2020 đến 17:00:11/08/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Một số bài toán định tính của các hệ động lực và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:15/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:13/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Singularities and Algebraic Geometry

Thời gian: Từ 08:30:30/03/2020 đến 17:30:03/04/2020

Địa điểm: Tuy Hoa, Phu Yen.

Canceled - Workshop: “Combinatorial and Homological methods in commutative algebra”

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:15 Ngày 19/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.