Hoạt động khoa học

Hội thảo thường niên 2020 (VIASM Annual Meeting 2020)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2020

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội..