Hoạt động khoa học

Hội thảo thường niên 2024 (VIASM Annual Meeting 2024)

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00 Ngày 13/07/2024

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.