Hoạt động khoa học

Hội thảo thường niên 2022 (VIASM Annual Meeting 2022)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 31/08/2022

Địa điểm: The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi..