Hoạt động khoa học

Special Codes for Code-Based Cryptography

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 22/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Quantum Finance

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 17/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Tien Long

Graph and Combinatorial Algorithms in Streaming and Distributed Settings

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 16/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Trọng Hoà - San Diego State University

Introduction to Code-Based Cryptography

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

High-dimensional approximation and applications

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)

A Murnaghan-Nakayama rule for Grothendieck polynomials of Grassmannian type

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 14/06/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Khanh Nguyen Duc (State University of New York at Albany)

Constacyclic codes over finite fields and finite chain rings and their applications (Part 3)

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Trong Bac, Dinh Quang Hai

Quantum Approach II

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Seminar Thống kê Ứng dụng T6.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 01/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022,

Địa điểm: Online.