Hoạt động khoa học

Bài giảng đại chúng: Is Mathematics Unreasonably Effective? Why

Thời gian: Từ 16:00 đến 18:00 Ngày 03/08/2023

Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định. (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức)..

Seminar: Deligne-Katz correspondence of D-modules over Henselian discrete valuation rings

Thời gian: Từ 08:30 đến 10:30 Ngày 01/08/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Public Lecture: Doing excellent science in remote places

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 28/07/2023

Địa điểm: Hall 7th floor, Building T5, VNU-HUS, 334 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi.

Seminar: Persistent homology and its fibre

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/07/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Dong Da, Hanoi.

Bounds on regularity of monomial ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 27/07/2023

Địa điểm: C101, VIASM.

Optimality conditions in optimization under uncertainty

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: B102, VIASM.

Compactly locally uniformly convex functions

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: B102, VIASM.

REGULARITY FUNCTIONS OF POWERS OF GRADED IDEALS

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 20/07/2023

Địa điểm: A204, VIASM.

Soliton to mean curvature flow

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/07/2023

Địa điểm: C102, VIASM.

Global analysis on Open manifolds

Thời gian: Từ 14:15 đến 16:15 Ngày 12/07/2023

Địa điểm: B401, VIASM.