Hoạt động khoa học

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland

Neural POS Taggers for Vietnamese Social Media Text

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/06/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Ngo Xuan Bach

Vietnam-USA Joint Mathematical Meeting

Thời gian: Từ 08:00:10/06/2019 đến 17:00:13/06/2019

Địa điểm: Quy Nhơn, Việt Nam.

TOPOLOGY DESIGN FOR FSO NETWORKS

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 30/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Assoc.Prof. Trương Thị Diệu Linh, Hanoi University of Science and Technology

Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:25/05/2019 đến 17:00:27/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Workshop "Recent developments in mean-field game, machine learning and quantitative finance"

Thời gian: Từ 08:00:21/05/2019 đến 17:00:24/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

On the Dominating Set Problem

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 16/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Can machines learn continuously? A tutorial of the Bayesian approach

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 15/05/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Khoat Than, School of Information and Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology

Problems on coeficient ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 14/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ngo Viet Trung (Institute of Mathematics, Hanoi)

Resurgence numbers of fiber products of projective schemes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 07/05/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ha Huy Tai (Tulane University)