Hoạt động khoa học

Exponential decay of intersection volume and applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/04/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Tuan Tran (Institute for Basic Science, Korea)

On a construction of supercuspidal representations of semisimple groups over local fields

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 21/04/2022,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Đào Phương Bắc

Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles

Thời gian: Từ 16:30 đến 18:00 Ngày 21/04/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Quý Thường

2-category

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 12/04/2022, 14:30 đến 16:00 ngày 20/04/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Regularity of symbolic powers of square-free monomial ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/04/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Truong Thi Hien

Deforming cyclic covers in towers

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 14/04/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Huy Dang

Regularity of symbolic powers of cover ideals of graphs

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/04/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 12/04/2022,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Trương Thị Hiền

Energy estimates over finite fields and applications

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 08/04/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Ali Mohammadi (Institute for Research in Fundamental Sciences, Iran)

Shalika germs for Kloosterman integrals

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2022,

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường

Local tropical intersection theory and the Łojasiewicz exponent

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 07/04/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Baldur Sigursson