Hoạt động khoa học

Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 24/07/2021

Địa điểm: Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

New curvature conditions for the Bochner technique

Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 15/07/2021, 14:00 đến 17:00 ngày 22/07/2021,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Tran Quang Huy (VNU-HUS)

Mini-Workshop on Geometric Analysis

Thời gian: Từ 08:30 đến 17:10 Ngày 21/07/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Working Seminar Một số thuật toán trong học máy và Python

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Minh Nguyệt, Đại học Thăng Long

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 28/01/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 02/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 09/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 15/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 22/04/2021, 09:30 đến 10:30 ngày 12/05/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 25/05/2021, 10:00 đến 12:00 ngày 16/06/2021, 10:00 đến 11:00 ngày 07/07/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Thời gian: 09:00 đến 16:30 ngày 27/06/2021, 08:30 đến 16:30 ngày 04/07/2021,

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội..

The Dold-Kan correspondence

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/07/2021

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (ĐHKHTN)

Seminar GEOMETRIC ANALYSIS

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 11/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 17/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 24/06/2021, 14:00 đến 16:30 ngày 01/07/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 31/03/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 07/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 14/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 28/04/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 19/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 26/05/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 23/06/2021, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2021,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Ngô Hoàng Long, Đào Thị Thanh Bình, Trịnh Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thanh Nga, Đặng Xuân Cương, Nguyễn Thị Tuyết Mai

The curvature operator of the second kind in dimension four

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 24/06/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Thanh Hưng (Texas Tech University)