Hoạt động khoa học

Bài giảng đại chúng "How Artificial Intelligence and Deep Learning is Changing Medicine?"

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 26/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Jean-Daniel Zucker

Hội thảo Thống kê và xấp xỉ số cho quá trình ngẫu nhiên

Thời gian: Từ 09:00 đến 16:20 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Virtual Machine Migration

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Brigitte Jaumard, Concordia University

Shortest Path on Layered Graph in 5G Network Slicing Problem

Thời gian: Từ 10:00 đến 10:45 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Quang Huy, Concordia University

Bass numbers and local cohomology modules

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Trí (ĐH Đồng Nai)

Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”

Thời gian: Từ 08:00:19/04/2019 đến 17:00:21/04/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Thời gian: Từ 08:30:18/04/2019 đến 12:30:19/04/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

The equidistribution of some 3-length patterns on 132-avoiding permutations

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Vajnovszki

Applications and Algorithms integrated with Reasoning Techniques combined with Hedge Algebras for Robot Coverage Path Planning in a Dynamic Environment

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Van Hai

On the regularity of symbolic powers of edge ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 16/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Seyed Amin Seyed Fakhari