Hoạt động khoa học

Cyclic DNA Codes Over Finite Rings

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 30/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

An Overview of Locally Repairable Codes over Finite Fields

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

KHÓA TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2022 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 22/05/2022, 08:00 đến 17:00 ngày 29/05/2022,

Địa điểm: Online và Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên.

Lorentzian property of Schur polynomials

Thời gian: 08:30 đến 11:30 ngày 23/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 26/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Introduction to DNA Constrained Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/05/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Some classical results about integral closures

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 17/05/2022, 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2022,

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp - Viện Toán học

Introduction to Algebraic Coding Theory: alphabets, constacyclic codes, applications, and generalizations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 23/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Dinh Quang Hai

Newton polytope of symmetric polynomials

Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2022, 08:30 đến 10:30 ngày 19/05/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Seminar Thống kê Ứng dụng T5.2022

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Decoupling inequalities for quadratic forms

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/05/2022

Địa điểm: Online.

Báo cáo viên: Changkeun Oh (University of Wisconsin-Madison)