Hoạt động khoa học

Conference on Commutative Algebra and its interaction with Algebraic Geometry and Combinatorics 2023

Thời gian: Từ 08:00:19/06/2023 đến 17:00:23/06/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics .

Some Diophantine problems over number and function fields

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 19/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Phân tích chùm cho dữ liệu khoảng dựa vào thuật toán di truyền và ứng dụng

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2023

Địa điểm: Phòng A204, VIASM.

Sparse determinantal ideals

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 15/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Residual intersections

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 15/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Model theory of adeles and Grothendieck rings

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2023

Địa điểm: B401, VIASM.

Ricci Solitons and Almost Contact Geometry

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/06/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Seminar: Some results around Presburger constructibility, partition functions and Grothendieck rings of adeles.

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 09/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Rees algebra of sparse determinantal ideals.

Thời gian: Từ 14:45 đến 15:30 Ngày 08/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Homological invariants of linkage

Thời gian: Từ 14:00 đến 14:45 Ngày 08/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.