Hoạt động khoa học

Seminar on Infinity Categories: Introductory Talk

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Hoàng Trọng Nam Anh (University of Minnesota)

Random walk in cone

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đoàn Thái Sơn