Hoạt động khoa học

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 24/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Distribution Solutions for Incompressible Viscous Fluid Flow Problems

Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 17/04/2023, 14:30 đến 16:30 ngày 24/04/2023,

Địa điểm: Phòng C102, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Strong Erd\H{o}s-Hajnal properties in chordal graphs

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 21/04/2023

Địa điểm: Gwangju Institute of Science and Technology, Korea.

Japan-Vietnam AI Forum

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2023 đến 17:00:22/04/2023

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM).

Central limit theorems for the number of connected components of Gaussian fields

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 19/04/2023

Địa điểm: Phòng C102, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Mini-course: Hình học nửa đại số và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:17/04/2023 đến 17:00:19/04/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Output feedback passification of a class of fractional-order static neural networks

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 12/04/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Bài giảng đại chúng: Công nghệ in 3D dựa trên dữ liệu - Hợp tác nghiên cứu liên ngành

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/04/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz,Viện Nnghiên cứu cao cấp về Toán,.

Topics: On the delay differential variational inequalities of parabolic-elliptic type

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 07/04/2023

Địa điểm: Phòng C102, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Measure doubling of small sets in $\mathrm{SO}(3,\mathbb{R})$

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 07/04/2023

Địa điểm: Trực tuyến.