Hoạt động khoa học

$\mathbb F_{2}[u]\mathbb F_{2}[u] $-additive cyclic codes are asymptotically good

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 29/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav

Classifications of local Frobenius non-chain rings and codes over them

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 27/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Truong Cong Quynh

On A Class Of Asymptotically Good Codes

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Bhanu Pratap Yadav

Special Codes for Code-Based Cryptography

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 22/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

Quantum Finance

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Do Ngoc Diep

Run Length Limited de Bruijn sequence and its applications in Quantum Communication

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 17/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen Tien Long

Graph and Combinatorial Algorithms in Streaming and Distributed Settings

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 16/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Trọng Hoà - San Diego State University

DSLab Seminar

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30 Ngày 16/06/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Introduction to Code-Based Cryptography

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/06/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Abhay Kumar Singh

High-dimensional approximation and applications

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)