Hoạt động khoa học

Limits of tangent spaces to definable hypersurfaces

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Sĩ Tiệp

Elements of Quasiconvex Subdifferential Calculus (by J.P. Penot & C. Zalinescu)

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 22/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Hải Yến

Solving a type of the Tikhonov regularization of the total least squares problem by a new version of S-Lemma

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 16/01/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ruey-Lin Sheu

Geometric properties for level sets of quadratic functions and the theorem of S-lemma with equality

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 09/01/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ruey-Lin Sheu

Hội thảo lần thứ hai về Lý thuyết đồ thị và Hình học rời rạc

Thời gian: Từ 08:00:09/01/2019 đến 17:00:13/01/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

An invariant of the bi-Lipschitz contact equivalence of continuous definable function germs

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 04/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Tiến-Sơn Phạm

Workshop Mathematical Methods for Climate and Environment

Thời gian: Từ 08:20 đến 17:00 Ngày 03/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.