Hoạt động khoa học

Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long

Malliavin calculus and central limit theorem

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng

Seminar on Infinity Categories: Introductory Talk

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Hoàng Trọng Nam Anh (University of Minnesota)

Random walk in cone

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đoàn Thái Sơn

Malliavin calculus for jump diffusion processes

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 12/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê