Hoạt động khoa học

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 09/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2019, 14:00 đến 15:00 ngày 18/07/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2019, 16:00 đến 17:30 ngày 30/07/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Mini-course on Discrete Structures and Applications

Thời gian: Từ 08:30 đến 16:00 Ngày 23/07/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

SageMath on Spectral Graph Theory

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 02/07/2019

Địa điểm: Library, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

The 7th Asian Quantitative Finance Conference (AQFC)

Thời gian: Từ 08:00:02/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: C2-714 & Lib, VIASM.

Workshop Piecewise Deterministic Markov Processes and Applications

Thời gian: Từ 09:00:01/07/2019 đến 17:00:05/07/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM, Ha Noi.

Sign patterns requiring a unique inertia

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Chin-Hung Lin, National Sun Fat-Yen University (Taiwan)

Character bounds for finite simple groups

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 18/06/2019, 09:30 đến 11:00 ngày 25/06/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Pham Huu Tiep

Workshop “Function Spaces and Operator Theory”

Thời gian: Từ 08:00:24/06/2019 đến 17:00:28/06/2019

Địa điểm: VIASM (Hanoi) & Tuan Chau (at Ha Long Bay, Quang Ninh).

An overview of data programming paradigm: easing the bottleneck in supervised machine learning

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 20/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Việt Trung, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:15 Ngày 17/06/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: GS. Michael Wolf, University of Zurich, Switzerland