Hoạt động khoa học

Point configurations, graphs, and learning theory

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 26/08/2022

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Gs. Alex Iosevich

IACR-VIASM Summer School on Cryptography

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2022 đến 17:00:30/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2022

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/08/2022

Địa điểm: .

Intersection of closed positive (1,1)-currents

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Đức Việt (ĐH Cologne)

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 18/08/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Conical Calabi-Yau metrics on toric cones

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 16/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nghiêm Trần Trung

Seminar: ON THE INTRINSIC MEASURES OF EISENMAN

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Đỗ Đức Thái (ĐH Sư Phạm Hà Nội)

Characteristic quotients of surface groups and residual finiteness of mapping class groups

Thời gian: Từ 17:00 đến 18:30 Ngày 10/08/2022

Địa điểm: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) in Hanoi, Vietnam.

Báo cáo viên: Thomas Koberda; University of Virginia

Seminar: Counting periodic points in complex dynamics

Thời gian: Từ 16:00 đến 17:00 Ngày 09/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Đức Việt (ĐH Cologne)

Seminar: Unique Ergodicity for foliations on compact K\"ahler surfaces

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/08/2022

Địa điểm: C102, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Việt Anh (ĐH Lille)