Hoạt động khoa học

Seminar on arc spaces and Nash’s problem

Thời gian: 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020, 10:00 đến 12:00 ngày 29/09/2020,

Địa điểm: C102, VIASM & Online.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức

Hội thảo một số hướng nghiên cứu mới trong Giải tích, Đại số

Thời gian: Từ 09:00:21/09/2020 đến 17:00:25/09/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

A Survey of Projection-Based Methods for Equilibrium Problems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen The Vinh

Young Topologists Meeting 2020

Thời gian: Từ 08:30:26/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

On convergence rate of inertial subgradient extragradient method

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Viet Thong

Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: B102, VIASM.

Some Ext-computations for strict polynomial functors

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn

A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết

Hội thảo Quốc tế về Tối ưu hoá Liên tục 2020

Thời gian: Từ 08:00:08/08/2020 đến 17:00:11/08/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Cao Thanh Tình