FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Stephan Ankirchner

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2016 - 10/09/2016

>> Chi tiết
Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 30/06/2015

>> Chi tiết
Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Toán rời rạc

Chủ nhiệm đề tài: Christophe Crespelle

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 30/04/2016

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Tài

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Khoa học máy tính

Chủ nhiệm đề tài: Trần Công Án

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Alexander S.Mishchenko

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2015 - 29/02/2016

>> Chi tiết
Tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Xấp xỉ hàm có số biến rất lớn hoặc vô hạn và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Dũng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Các bài toán về dẻo và biến đổi pha

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết
Hình học và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thanh Tùng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2014 - 30/05/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thái Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 30/11/2015

>> Chi tiết
Hình học của ánh xạ đa thức và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Vui

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Hà Dương

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2016 - 15/06/2016

>> Chi tiết
Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Probability: Random polynomials and random matricses

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Hà Văn

Thời gian làm việc tại Viện: 04/07/2016 - 01/09/2016

>> Chi tiết
D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2015 - 31/05/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Lý Kim Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Tôpô, Hình học

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thế Khôi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài: Mouez Dimassi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/10/2015

>> Chi tiết
Testing the theory of implicatures using quantitative data from Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Hữu Tuệ

Thời gian làm việc tại Viện: 20/05/2016 - 20/08/2016

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 28/02/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2014 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2017 - 30/04/2017

>> Chi tiết
Phương pháp Stein-Chen

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Các bất đẳng thức chuẩn cho các toán tử Hardy-Cesaro

Chủ nhiệm đề tài: Thái Thuần Quang

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đè chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Trí

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Noncommutative Geometry and Topology

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Ngọc Diệp

Thời gian làm việc tại Viện: 07/12/2015 - 06/02/2016

>> Chi tiết
Một số vấn đề về hình học và kỳ dị của đường cong, mặt cong đại số affine và ánh xạ đa thức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Châu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài: Lê Huy Tiễn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 28/02/2016

>> Chi tiết
Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều biến

Chủ nhiệm đề tài: Trần Vũ Khanh

Thời gian làm việc tại Viện: 25/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Khoái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và tối ưu ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Văn Ngãi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/12/2016

>> Chi tiết
Bài toán dạng tách tổng quát và bài toán cân bằng tách

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết
Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/01/2015

>> Chi tiết
Thuần hóa biên phân chia hai chiều có độ nhám cao

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Chí Vĩnh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2016 - 31/01/2017

>> Chi tiết