Đa tạp phức hyperboli

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2014 - 30/05/2015

>> Chi tiết
Tôpô, Hình học

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thế Khôi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2014 - 31/05/2014

>> Chi tiết
Tôpô đại số

Chủ nhiệm đề tài: Lê Minh Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2014 - 28/02/2015

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Diệu

Thời gian làm việc tại Viện: 01/11/2014 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Bài toán cân bằng

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Kỳ Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2014 - 31/01/2015

>> Chi tiết