Trường chuyên biệt

Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới
Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 25/06/2018 - 29/06/2017 Chi tiết
VIASM school on Number Theory
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 18/06/2018 - 24/06/2018 Chi tiết
Lectures on Statistical learning
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France. Thời gian:14:00 - 17:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian:09:00 - 12:00 Ngày 04/06/2018 - 08/06/2018 Chi tiết
Special topics for classical damped wave models
Báo cáo viên: Prof. M.Reissig, Faculty of Mathematics and Computer Science Technical University Bergakademie Freiberg, Germany Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 30/11/2017 Chi tiết
Khóa học "Đường cong Đại số"
Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 05/09/2017 - 16/09/2017 Chi tiết
LSAM 2017: Control of nonlinear systems
Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France). Thời gian: Từ 09:00 đến 11:15 Ngày 18/08/2017 Chi tiết
Lectures on Advanced Regression Methods
Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE Paris, France. Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/07/2017 Chi tiết
Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems
Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France. Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 28/07/2017 Chi tiết
LSAM 2017: The effect of a line with fast diffusion on Fisher-KPP propagation
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/07/2017 Chi tiết