Hoạt động khoa học

Conference on Automorphic Forms and Related Topics

Thời gian: Từ 09:00:21/08/2017 đến 17:00:24/08/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Hội thảo hàng năm 2017 (VIASM Annual Meeting 2017)

Thời gian: Từ 08:30:19/08/2017 đến 17:30:20/08/2017

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..

LSAM 2017: Control of nonlinear systems

Thời gian: 09:00 đến 11:15 ngày 14/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 15/08/2017, 09:00 đến 11:15 ngày 18/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Michel Coron (Université Pierre et Marie Curie, France).

Character level and character bounds

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/08/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Hữu Tiệp

Stochastic processes- Actuarial science and Finance

Thời gian: Từ 09:00:31/07/2017 đến 17:00:03/08/2017

Địa điểm: VIASM.

Lectures on Advanced Regression Methods

Thời gian: Từ 14:00:24/07/2017 đến 17:00:28/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE Paris, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems

Thời gian: Từ 09:00:24/07/2017 đến 12:00:28/07/2017

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Workshop on Stochastic Dynamical Systems

Thời gian: Từ 09:00:10/07/2017 đến 17:00:15/07/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Character and dimension formulae for general linear superalgebra

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 09/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 15/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 30/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Mở rộng đến vô cùng một cấu xạ của các lược đồ nhóm

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 27/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Thanh Tam