Hoạt động khoa học

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Thời gian: Từ 08:00:14/08/2018 đến 17:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam.

Mặt đại số

Thời gian: Từ 09:00:04/07/2018 đến 17:00:29/08/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

Thời gian: Từ 14:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: Từ 08:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

VIASM school on Number Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:24/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)

Thời gian: Từ 08:30:17/05/2018 đến 17:00:19/05/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Steinberg algebras

Thời gian: 09:30 đến 11:00 ngày 19/04/2018, 14:00 đến 15:30 ngày 24/04/2018, 09:30 đến 11:30 ngày 26/04/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Phổ Brown-Peterson

Thời gian: 14:30 đến 17:30 ngày 03/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 10/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 24/04/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường