Hoạt động khoa học

International Mini-Workshop on Continuous Optimization

Thời gian: Từ 13:30:05/10/2018 đến 11:00:06/10/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 22/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 12/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018,

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư

Regularity of weak solutions for the Navier - Stokes equations via energy criteria in general domains

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vu Thuy Duong, Quang Ninh University

Weak and strong convergence of subgradient extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities with non-Lipschitz operators

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 25/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Dương Việt Thông

Deep Learning

Thời gian: 09:00 đến 12:00 ngày 09/09/2018, 18:00 đến 21:00 ngày 12/09/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Self-adaptive gradient projection algorithms for variational inequalities involving non-Lipschitz-continuous operators

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 11/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Vinh

Two fluid dynamical problems of wave effect on stability of a planar interface of velocity discontinuity

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 10/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yasuhide Fukumoto (Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University, Japan)

DATA SCIENCE WEEK

Thời gian: 13:30 đến 15:00 ngày 21/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 22/08/2018, 15:30 đến 17:00 ngày 23/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 23/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 24/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 24/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/08/2018, 14:00 đến 16:00 ngày 28/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/08/2018,

Địa điểm: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội..

Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Hùng Sơn, Hồ Tú Bảo, Lê Hồng Vân

Slopes of vector and set-valued maps and applications

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 27/08/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 24/08/2018

Địa điểm: B4-705, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer