Hoạt động khoa học

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Một số phương pháp của giải tích toán học trong nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các hệ động lực

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 28/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 27/03/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: GS. Nguyễn Văn Minh

Hội nghị về Học máy thống kê và các vấn đề liên quan

Thời gian: Từ 09:00:25/03/2017 đến 17:00:26/03/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: VIASM.

Lectures on Contact Topology in Singularity Theory

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 02/03/2017, 10:15 đến 11:45 ngày 27/02/2017, 15:15 đến 16:45 ngày 24/02/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Tohoku University)

Lectures on "Lojasiewicz exponent of non-degenerate functions"

Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 27/02/2017, 14:00 đến 15:00 ngày 24/02/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics

Thời gian: Từ 08:00:20/02/2017 đến 17:00:24/02/2017

Địa điểm: Da Nang, Viet Nam.