Hoạt động khoa học

Some algorithms for solving discrete logarithm problem (DLP)

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 05/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thùy Dương

Finding small roots of bivariate integer polynomial equations revisited

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 05/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Kim Minh

Character and dimension formulae for general linear superalgebra

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 09/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 15/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 30/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Đối đồng điều Hochschild

Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 30/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 27/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Pollard's rho Algorithm

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 26/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lâm Thùy Dương

Introduction to Elliptic Curve Cryptography

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 26/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Introduction to Quantum Algorithms

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 26/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Thị Bảo Trân

A character formula for gl(m|1) representations labelled by composite partitions

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 23/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: Từ 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Better attacks on RSA with small CRT-exponents using Coppersmith’s lattice-based method

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Kim Minh