Hoạt động khoa học

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9

Thời gian: Từ 08:00:14/08/2018 đến 17:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam.

Arithmetic and geometry of local and global fields

Thời gian: Từ 08:00:25/06/2018 đến 17:00:01/07/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)

Thời gian: Từ 08:30:17/05/2018 đến 17:00:19/05/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 16

Thời gian: Từ 08:30:19/04/2018 đến 17:00:21/04/2018

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

7th International Conference on HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING

Thời gian: Từ 08:00:19/03/2018 đến 17:30:23/03/2018

Địa điểm: Hanoi, Vietnam.

International conference "Nevanlinna theory and Complex Geometry in Honor of Lê Văn Thiêm's Centenary"

Thời gian: Từ 08:00:26/02/2018 đến 17:00:02/03/2018

Địa điểm: Institute of Mathematic-VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam & Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, The 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Hội thảo về Giải tích hình học và Giải tích phức

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:20 Ngày 22/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Hội thảo quốc tế “Lý thuyết tối ưu và Ứng dụng”

Thời gian: Từ 08:00:18/01/2018 đến 17:00:20/01/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.