Hoạt động khoa học

Phân thớ tiếp xúc

Thời gian: 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Collective behavior of complex systems: where analysis meets probability

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 01/06/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Dương Mạnh Hồng

Đối đồng điều Hochschild

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 30/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Working group on applied probability

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 04/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/05/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc

Một số vần đề về Torsor

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 16/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Vật và modules của G-đẳng biến

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 12/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Invariant Stable Manifolds of $\mathcal{E}$-class for Partial Neutral Functional Differential Equations in Admissible Spaces on a Half-line

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Xuân Yến

Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (LAGA - Université Paris 13)

Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân trung tính

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Loan

Finite-dimensional feedback control of reaction-diffusion equations via inertial manifolds theory and applications to some evolutionary models

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 07/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang