Hoạt động khoa học

Seminar on Selberg and Kuznetsov Trace Formulae

Thời gian: 10:30 đến 16:00 ngày 06/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 13/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 20/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 27/08/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 03/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 10/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 17/09/2020, 10:30 đến 16:00 ngày 24/09/2020,

Địa điểm: C102 - VIASM & Trực tuyến.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Trịnh Duy Tiến, Ngô Trung Hiếu, Đỗ Việt Cường, Nguyễn Chu Gia Vượng

Seminar on arc spaces and Nash’s problem

Thời gian: 10:00 đến 16:00 ngày 04/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 11/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 18/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 25/08/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 01/09/2020, 10:00 đến 16:00 ngày 08/09/2020,

Địa điểm: C102, VIASM & Online.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu, Phùng Hồ Hải, Lê Quý Thường, Nguyễn Hồng Đức

A Survey of Projection-Based Methods for Equilibrium Problems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 27/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyen The Vinh

On convergence rate of inertial subgradient extragradient method

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Duong Viet Thong

Some Ext-computations for strict polynomial functors

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn

A method to compute some extension groups between exponential functors in the category F

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Lê Chí Quyết

STATE BOUNDING FOR A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS DIFFERENTIAL SYSTEMS

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/08/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Cao Thanh Tình

On contraction and exponential stability of continuous-time difference systems with delays

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 30/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Le Trung Hieu

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 05/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 11/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 18/03/2020, 14:30 đến 15:30 ngày 11/06/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 16/07/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 23/07/2020,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Arc spaces and Nash's conjecture

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/07/2020

Địa điểm: Phương tiện: Zoom.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu