Hoạt động khoa học

The singer transfer for the infinite real projective space

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 27/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Quang Thuận

Optimal control of the 3D viscous Camassa-Holm equations

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Đặng Thanh Sơn

On the vanishing of the Lannes-Zarati homomorphism on decomposable elements

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 20/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Anh Tuấn

Regularity for fractional differential equations and related problems

Thời gian: 10:00 đến 11:00 ngày 06/09/2017, 10:00 đến 11:00 ngày 13/09/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Đình Kế

Climate change and the impact of a heterogeneous environment

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 08/09/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Gael Raoul

Random Constraint satisfaction problems

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 14/08/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Vũ Lân (http://www.math.harvard.edu/~vinguyen/)

Random walks with excursion sign memory, associated counting problems, and convergence to the skew Brownian motion

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/08/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nabil KAZI-TANI

On some transformations of Archimedean copulas

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 10/08/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Didier

Elliptic Curves over C

Thời gian: 15:30 đến 16:30 ngày 12/07/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 09/08/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn