Hoạt động khoa học

Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 02/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 09/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 16/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 23/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/01/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/02/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 06/03/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Cellular resolutions of some artinian level monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 08/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Augustine O'Keefe

Containtments between symbolic and ordinary powers of ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 06/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hà Huy Tài

Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 01/02/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Đinh Thành Trung

Depth functions of symbolic powers of squarefree monomial ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 30/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

Regularity of edge ideals and their powers

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 25/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hà Huy Tài

On triangle-free Cohen-Macaulay graphs

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 23/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Nam Trung

Attribute-based Broadcast Encryption Scheme For LightWeight Devices

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 19/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trịnh Viết Cường

Ear decomposition of graphs and edge ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 18/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

On the level property of powers of Stanley-Reisner ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 09/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Công Minh