Hoạt động khoa học

Two fluid dynamical problems of wave effect on stability of a planar interface of velocity discontinuity

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 10/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yasuhide Fukumoto (Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University, Japan)

DATA SCIENCE WEEK

Thời gian: 13:30 đến 15:00 ngày 21/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 22/08/2018, 15:30 đến 17:00 ngày 23/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 23/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 24/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 24/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/08/2018, 14:00 đến 16:00 ngày 28/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 30/08/2018,

Địa điểm: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội..

Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Hùng Sơn, Hồ Tú Bảo, Lê Hồng Vân

Information Extraction in the Era of Deep Learning

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/08/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Thien Huu Nguyen, Department of Computer and Information Science, the University of Oregon

Aspects of the langlands program and motivic integration.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 07/08/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jorge Cely

Survey on exponential sums modulo p^m.

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 07/08/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Kiên

On the completely reducible subgroups and applications

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 31/07/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dao Phuong Bac

Mahler measures of algebraic varieties

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 24/07/2018

Địa điểm: .

Motivic integration and singularities

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 24/07/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Le Quy Thuong

Prudent group schemes over a complete discrete valuation ring

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 17/07/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Phùng Hồ Hải

Which is More Influential, “Who” or “When” for a User to Rate in Online Review Site?

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hiroshi Motoda (Osaka University)