Khách mời và Nghiên cứu viên

PGS. TS. Phạm Tiến Sơn

Trường Đại học Đà Lạt

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Đỗ Việt Cường

Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Email: vcuong.do AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Email: dungnt29 AT fe.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Lê Thanh Hiếu

Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Email: lethanhhieu AT qnu.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Ngô Trung Hiếu

VIASM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 14

Email: trunghieu.ay AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/12/2019

TS. Nguyễn Đăng Hợp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 20

Email: ngdhop AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Bùi Trọng Kiên

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Email: btkien AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Hà Phi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 23

Email: phisp1802 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Phan Quang Sáng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: quangsangphan AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 30/04/2019

TS. Tạ Công Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Email: congson82 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

PhD. Nguyễn Hải Sơn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ:

Email: nguyenson15583 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Nguyễn Tất Thắng

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 18

Email: ntthang AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Nguyễn Thị Thảo

Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: math_thao AT yahoo.com.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Phạm Trọng Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Email: phamtien112 AT gmail.com

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019

TS. Đinh Sĩ Tiệp

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Email: dstiep AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Nguyễn Thị Toàn

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Thời gian ở Viện: 01/11/2018 - 28/02/2019

TS. Hồ Minh Toàn

Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Email: hmtoan AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Nguyễn Văn Tuyên

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Thời gian ở Viện: 01/01 - 31/03/2019

TS. Lê Hải Yến

Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Email: lhyen AT math.ac.vn

Thời gian ở Viện: 01/09/2018 - 31/08/2019