Năm 2018

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2018: 47 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 25 Tháng 5 năm 2018.