Năm 2017

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2017: 30 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 19 Tháng 8 năm 2017.