Năm 2017

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2017: 52 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 26 Tháng 5 năm 2017.