Năm 2019

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2019: 1 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 23 Tháng 1 năm 2019.