Năm 2017

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2017: 69 (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).
Danh sách cập nhật vào ngày 27 Tháng 3 năm 2017.