Năm 2017

Trong năm 2017, cho đến nay đã có 84 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2016

Trong năm 2016, cho đến nay đã có 105 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2015

Trong năm 2015, cho đến nay đã có 84 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2014

Trong năm 2014, cho đến nay đã có 128 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).

Năm 2013

Trong năm 2013, cho đến nay đã có 91 nghiên cứu viên đã đến làm việc và đã rời Viện (Không kể các đại biểu dự hội nghị/ hội thảo).