Hội nghị hội thảo

Conference on Automorphic Forms and Related Topics
Tuần Châu, Quảng Ninh, 21/08/2017 - 24/08/2017 Chi tiết
Stochastic processes- Actuarial science and Finance
C2-714, VIASM, 31/07/2017 - 03/08/2017 Chi tiết
Workshop on Stochastic Dynamical Systems
Tuần Châu, Quảng Ninh, 10/07/2017 - 15/07/2017 Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus
Tuần Châu, Quảng Ninh., 22/06/2017 - 25/06/2017 Chi tiết
Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số
Tuần Châu, Quảng Ninh., 21/05/2017 - 25/05/2017 Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại
Tuần Châu, Quảng Ninh, 12/05/2017 - 14/05/2017 Chi tiết
Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, Viet Nam, 20/02/2017 - 24/02/2017 Chi tiết