Depth of Bipartite Edge Ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 27/03/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Arindam Banerjee
Ideal theory of 2 dimensional normal rings via resolution of singularities.
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 22/03/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Keiichi Watanabe
Stochastic processes and fractals
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 22/03/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Anna Soos - Babes-Bolyai University, Romania
Regularity of Path Ideals
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:00 Ngày 20/03/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Arindam Banerjee
Epidemics and Complex Network
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 15/03/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc
Modeling of Dengue Fever in a Spatial Environment
Thời gian: Từ 10:30 đến 11:30 Ngày 15/03/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Doanh
Finite time stability for discrete time switched singular time delay systems with time delays
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/03/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười
Memberschip criteria for powers of monomial ideals
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Ngô Việt Trung
Noether free resolutions
Thời gian: 09:30 đến 10:30 ngày 08/03/2018, 09:30 đến 10:30 ngày 06/03/2018, Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Prof. Morales
Seminar cơ sở toán cho tin học: Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 08/03/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu