Time optimal control of the 3D Navier-Stokes-Voigt equations
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 25/10/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trần Minh Nguyệt
Random graphs have simple spectrum: Proof of Babai's conjecture
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 19/10/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Vũ Hà Văn
Hilbert coefficients and Cohen-Macaulay rings
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 19/10/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Hoàng Lê Trường
Some optimal control problems for the 3D viscous Camassa-Holm equations II
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 18/10/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Đặng Thanh Sơn
Normal Hilbert coefficients in local rings
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 12/10/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Kazuho Ozeki
Starters what you know or would like to learn: old and new open problems
Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 12/10/2017, 09:30 đến 11:30 ngày 11/10/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Prof. Moshe Rosenfeld. University of Washington Tacoma. Institute of Technology.
Some optimal control problems for the 3D viscous Camassa-Holm equations I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 11/10/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Đặng Thanh Sơn
The Singer transfer for the infinite real projective space
Thời gian: 15:30 đến 17:00 ngày 11/10/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 04/10/2017, 15:30 đến 17:00 ngày 27/09/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Việt Hưng
Hilbert coefficients in local rings
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 05/10/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Kazuho Ozeki
Một số bài toán về bất đẳng thức vi biến phân trên không gian hữu hạn chiều
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/09/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Quang Thuận