Chuỗi bài giảng về Phương trình vi phân và Hệ động lực
Thời gian: 09:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 09:00 đến 11:30 ngày 12/09/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 22/08/2018, Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư
Regularity of weak solutions for the Navier - Stokes equations via energy criteria in general domains
Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Vu Thuy Duong, Quang Ninh University
Weak and strong convergence of subgradient extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities with non-Lipschitz operators
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 25/09/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Dương Việt Thông
Self-adaptive gradient projection algorithms for variational inequalities involving non-Lipschitz-continuous operators
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 11/09/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Vinh
Two fluid dynamical problems of wave effect on stability of a planar interface of velocity discontinuity
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 10/09/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Yasuhide Fukumoto (Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University, Japan)
DATA SCIENCE WEEK
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 30/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 29/08/2018, 14:00 đến 16:00 ngày 28/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 27/08/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 24/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 24/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 23/08/2018, 15:30 đến 17:00 ngày 23/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 22/08/2018, 13:30 đến 15:00 ngày 21/08/2018, Địa điểm: Hội Trường Tầng 3, Tòa nhà B1 Đại học Bách khoa Hà Nội. Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Hùng Sơn, Hồ Tú Bảo, Lê Hồng Vân
Slopes of vector and set-valued maps and applications
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 27/08/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà
Information Extraction in the Era of Deep Learning
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/08/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Thien Huu Nguyen, Department of Computer and Information Science, the University of Oregon
Survey on exponential sums modulo p^m.
Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 07/08/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Kiên
Aspects of the langlands program and motivic integration.
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 07/08/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Jorge Cely