Random Constraint satisfaction problems
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 14/08/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Vũ Lân (http://www.math.harvard.edu/~vinguyen/)
Random walks with excursion sign memory, associated counting problems, and convergence to the skew Brownian motion
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/08/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nabil KAZI-TANI
On some transformations of Archimedean copulas
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 10/08/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Didier
Elliptic Curves over C
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 09/08/2017, 15:30 đến 16:30 ngày 12/07/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn
Character level and character bounds
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/08/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Hữu Tiệp
Fibre functors and Tannakian categories
Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 01/08/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 25/07/2017, Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm
Nghiệm liouville của các phương trình vi phân đại số cấp một
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/07/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Ngô Lâm Xuân Châu
A Tool Kit for Finding Small Roots of Bivariate Integer Polynomial Equations
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/07/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Bùi Kim Minh
One way and trapdoor functions
Thời gian: 10:30 đến 12:00 ngày 19/07/2017, 14:30 đến 15:30 ngày 12/07/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thùy Dương
The algebraic structure of the fundamental group of a scheme
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm