Solutions of semilinear elliptic equations involving critical Sobolev exponents
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 21/11/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Thi Thu Huong, School of Applied Mathematics and Informatics, Hanoi University of Science and Technology.
Clustering functional data using projection
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/11/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Tung Pham, University of Melbourne
Some classical results on the Navier-Stokes equations
Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 14/11/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 07/11/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 24/10/2018, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Anh Ngoc, University of transport and communications, Ha Noi
Solution methods for equilibrium problems with generalized convexity
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/11/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Huyền
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 15:00 đến 16:00 ngày 13/11/2018, 14:15 đến 15:15 ngày 16/10/2018, Địa điểm: B4-705, VIASM
An extragradient-type method for solving nonmonotone quasi-equilibrium problems (by N. T. T. Van, J. J. Strodiot , V. H. Nguyen and P. T. Vuong).
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/11/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Hải Yến
Phương pháp vô hướng hóa trong tối ưu vectơ suy rộng
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 30/10/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS Trương Quang Bảo
A Forward-Backward Splitting Method for Monotone Inclusions Without Cocoercivity (by Y. Malitsky, M. K. Tam).
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/10/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trịnh Ngọc Hải
Regularity of weak solutions for the Navier - Stokes equations via energy criteria in general domains
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 10/10/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 03/10/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Vu Thuy Duong, Quang Ninh University
Solution methods for equilibrium problems with relaxed convexity and monotonicity
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 09/10/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phùng Minh Đức