Character level and character bounds
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 02/08/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Phạm Hữu Tiệp
Character and dimension formulae for general linear superalgebra
Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 30/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 15/06/2017, 09:30 đến 12:00 ngày 09/06/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Mở rộng đến vô cùng một cấu xạ của các lược đồ nhóm
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 27/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Pham Thanh Tam
A character formula for gl(m|1) representations labelled by composite partitions
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 23/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Normal families of meromorphic functions and Cartan's second main theorem for holomorphic curves intersecting one hypersurface
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 21/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Văn Thìn
Một số tính chất của trường hàm đại số vi phân một biến
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Ngô Lâm Xuân Châu
Some new results on laws of large numbers
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quảng
Tính toán một số đại số Lie
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 13/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Pham Thanh Tam
Không gian tiếp xúc của một nhóm – Đại số Lie
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 06/06/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm
Phân thớ tiếp xúc
Thời gian: 09:30 đến 12:00 ngày 02/06/2017, 14:00 đến 16:30 ngày 19/05/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm