Some spaces of holomorphic functions on the unit disc
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 19/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 12/04/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Thị Thái
VIASM Basic Notions Seminar
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, Địa điểm: B4-705, VIASM
Topological structure of the space of nonzero weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 29/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh
Topological structure of the space of composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 22/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh
An open problem in ruin theory and its diffusion approximation regime.
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 21/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Dr. Nabil KAZI- TANI
Monodromy zeta function of rational functions.
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng
Bounds for Hilbert coefficients
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/03/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Cao Huy Linh
Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 15/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 08/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 01/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 22/02/2019, Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh & Lê Thị Hồng Thơm
Le number and Newton number
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Grzegorz Oleksik (University of Lodz, Poland)
On the computation of Castelnuovo-Mumford regularity of the Rees algebra and of the fiber ring
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 12/03/2019 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: TS. Đinh Thành Trung, ĐH FPT Hà Nội