Hoạt động khoa học

Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: Từ 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM.

Mini-course “Post Quantum Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:02/03/2020 đến 15:30:03/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London