Hoạt động khoa học

Một số phương pháp của giải tích toán học trong nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của các hệ động lực

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 28/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 27/03/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: GS. Nguyễn Văn Minh

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: VIASM.