Hoạt động khoa học

Mini-courses: Essential Mathematics and Computing for Data Science

Thời gian: 08:00 đến 17:00 ngày 02/12/2018, 08:00 đến 17:00 ngày 09/12/2018, 08:00 đến 17:00 ngày 16/12/2018, 08:00 đến 17:00 ngày 23/12/2018, 08:00 đến 17:00 ngày 30/12/2018,

Địa điểm: Phòng C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội..

Winter School on Post-quantum Cryptography: Lattice Cryptography

Thời gian: Từ 09:00:25/12/2018 đến 12:00:29/12/2018

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Bài giảng đại chúng: Differential Geometry and its impact on Physics

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 24/08/2018

Địa điểm: B4-705, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Báo cáo viên: Lorenz Schwachhöfer

Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

Thời gian: Từ 14:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Hội thảo định lý giới hạn địa phương cho cây Galton-Watson

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:22/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

VIASM school on Number Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:24/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library.

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Lectures on Matrix computation in data science

Thời gian: Từ 10:00:06/05/2018 đến 12:00:11/05/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Vu Ha Van (Yale University), Assistant: Andrei Deaneanu