Hoạt động khoa học

Khóa học ngắn hạn: Đại số máy tính với Maple, SageMath và ứng dụng

Thời gian: Từ 08:00:24/08/2020 đến 17:00:27/08/2020

Địa điểm: B102, VIASM.

Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Thời gian: 15:30 đến 18:30 ngày 04/04/2020, 09:00 đến 12:00 ngày 08/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 18/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 25/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 02/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 09/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 16/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 23/05/2020,

Địa điểm: Trực tuyến.

Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: Từ 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM.

Canceled - Mini-course on “Positive Characteristic and Homological Methods in Commutative Algebra”

Thời gian: Từ 09:00:16/03/2020 đến 16:30:18/03/2020

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Mini-course “Post Quantum Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:02/03/2020 đến 15:30:03/03/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Bài giảng đại chúng: "Some applications of Graph Theory in Cryptography and Reliability"

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 21/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Yvo G. Desmedt, Jonsson Distinguished Professor at the Univ. of Texas Dallas & Honorary Professor University College London