Hoạt động khoa học

Mặt đại số

Thời gian: Từ 09:00:04/07/2018 đến 17:00:29/08/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu

Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

Thời gian: Từ 14:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

VIASM school on Number Theory

Thời gian: Từ 08:00:18/06/2018 đến 17:00:24/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Mini Workshop về Tổ hợp, Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng

Thời gian: Từ 09:00:11/04/2018 đến 17:00:13/04/2018

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.