Hoạt động khoa học

Workshop “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures”

Thời gian: Từ 08:00:19/04/2019 đến 17:00:21/04/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Thời gian: Từ 08:30:18/04/2019 đến 12:30:19/04/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Applications and Algorithms integrated with Reasoning Techniques combined with Hedge Algebras for Robot Coverage Path Planning in a Dynamic Environment

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Pham Van Hai

The equidistribution of some 3-length patterns on 132-avoiding permutations

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Vajnovszki

On the regularity of symbolic powers of edge ideals

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 16/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Seyed Amin Seyed Fakhari

Topology Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 12/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 12/04/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 05/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 10/04/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Local cohomology and coherent subsets

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Ryo Takahashi (Nagoya University)

The International Conference on Applied Probability and Statistics (CAPS 2019)

Thời gian: Từ 08:00:02/04/2019 đến 17:00:06/04/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

Statistical learning : bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks

Thời gian: Từ 09:00:01/04/2019 đến 17:00:02/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.