Hoạt động khoa học

Fibre functors and Tannakian categories

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 25/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

LSAM 2017: Predators-prey model with competition: the emergence of packs and territoriality

Thời gian: Từ 15:00 đến 16:00 Ngày 25/07/2017

Địa điểm: C2-714 VIASM.

Nghiệm liouville của các phương trình vi phân đại số cấp một

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 20/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Lâm Xuân Châu

A Tool Kit for Finding Small Roots of Bivariate Integer Polynomial Equations

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Kim Minh

One way and trapdoor functions

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 12/07/2017, 10:30 đến 12:00 ngày 19/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thùy Dương

The algebraic structure of the fundamental group of a scheme

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 13/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Shor's algorithm for factorization and breaking RSA

Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 05/07/2017, 10:30 đến 12:00 ngày 12/07/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Thị Bảo Trân

Elliptic Curves over C

Thời gian: Từ 15:30 đến 16:30 Ngày 12/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

An introduction to provable security

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 12/07/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Luyện

Workshop on Stochastic Dynamical Systems

Thời gian: Từ 09:00:10/07/2017 đến 17:00:15/07/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.