Hoạt động khoa học

Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 03/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 10/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 17/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 07/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 14/02/2020,

Địa điểm: VIASM.

On induced graded-simple modules over Steinberg algebras

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 04/02/2020

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Quang Lộc

Some topics on partial actions

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 14/01/2020

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Dokuchaev