Hoạt động khoa học

MULTIPLICITY SEQUENCE AND INTEGRAL DEPENDENCE

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 23/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Ngo Viet Trung

Inverse source problems in partial differential equations.

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: GS. TSKH. Đinh Nho Hào

On the Hilbert function of fat points on a rational normal curve

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Quang Hoá

VIASM Basic Notions Seminar

Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 05/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 11/03/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 18/03/2020, 14:30 đến 15:30 ngày 11/06/2020,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Depth stability of edge ideals and ear decompositions of graphs

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 09/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: GS. TSKH. Ngô Việt Trung

Tropical intersections and motivic Milnor fibers

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson and Lê Quý Thường

Associated primes of powers and related questions

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/06/2020

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đăng Hợp

Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Thời gian: 15:30 đến 18:30 ngày 04/04/2020, 09:00 đến 12:00 ngày 08/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 18/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 25/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 02/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 09/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 16/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 23/05/2020,

Địa điểm: Trực tuyến.

Multiplicity VS Colength in local rings

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 21/05/2020

Địa điểm: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Báo cáo viên: PGS.TS. Phạm Hùng Quý

Canceled - Mini-course on Moments, Positive Polynomials and Applications

Thời gian: Từ 08:30:20/04/2020 đến 17:00:22/04/2020

Địa điểm: VIASM.