Hoạt động khoa học

Some results on stability of switched linear systems under perturbations

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 14/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc

Bài giảng đại chúng: Các cách ​sắp ​xếp (packings) tốt và xấu

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/06/2018

Địa điểm: 702 - The 7th Floor, Ta Quang Buu Library.

Báo cáo viên: GS. Thomas Hales

Some Community Detection Algorithms for Social Network Analysis

Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 12/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Lê Hồng Phương, Hanoi University of Science, VNU Hanoi

On Error bounds and weak sharp minima

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 07/06/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Lectures on Reliability Analysis of Repairable Systems (2nd part)

Thời gian: Từ 09:00:04/06/2018 đến 12:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Jean-Yves Dauxois, INSA-IMT University of Toulouse, France.

Lectures on Statistical learning

Thời gian: Từ 14:00:04/06/2018 đến 17:00:08/06/2018

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: Vincent Lefieux, RTE, France.

Exponential Stability of Functional Differential Systems

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 01/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Cao Thanh Tình

Finite-time stability of switched fractional-order linear singular systems with interval time-varying delay.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 29/05/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Trường Thanh

Leavitt path algebras are Bezout

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo

Stability, stabilizability and controllability of neutral type systems

Thời gian: Từ 10:30 đến 11:45 Ngày 24/05/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Dr. R. Rabah (Institut Mines-Telecom Atlantique, Nantes, France)