Hoạt động khoa học

On robust stability of switched linear systems

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 01/07/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Lê Văn Ngọc

On the reduction number of an algebra

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 30/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology)

FreeFEM++

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 25/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Tạ Thị Thanh Mai

MULTIPLICITY SEQUENCE AND INTEGRAL DEPENDENCE

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 23/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Ngo Viet Trung

Inverse source problems in partial differential equations.

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 18/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: GS. TSKH. Đinh Nho Hào

On the Hilbert function of fat points on a rational normal curve

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 16/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Trần Quang Hoá

Depth stability of edge ideals and ear decompositions of graphs

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 09/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: GS. TSKH. Ngô Việt Trung

Tropical intersections and motivic Milnor fibers

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/06/2020

Địa điểm: C101, VIASM.

Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson and Lê Quý Thường

Associated primes of powers and related questions

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 02/06/2020

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đăng Hợp

Khóa học trực tuyến về Toán mô hình (Mathematical Modeling)

Thời gian: 15:30 đến 18:30 ngày 04/04/2020, 09:00 đến 12:00 ngày 08/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 18/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 25/04/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 02/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 09/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 16/05/2020, 15:30 đến 18:30 ngày 23/05/2020,

Địa điểm: Trực tuyến.