Hoạt động khoa học

Aspects of the langlands program and motivic integration.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 07/08/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Jorge Cely

On the completely reducible subgroups and applications

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 31/07/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dao Phuong Bac

Mahler measures of algebraic varieties

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 24/07/2018

Địa điểm: .

Motivic integration and singularities

Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00 Ngày 24/07/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Le Quy Thuong

Prudent group schemes over a complete discrete valuation ring

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 17/07/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Prof. Phùng Hồ Hải

Which is More Influential, “Who” or “When” for a User to Rate in Online Review Site?

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hiroshi Motoda (Osaka University)

Introduction to arithmetic D-modules.

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 04/07/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 05/07/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 11/07/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 12/07/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Daniel Caro

Mini-workshop on Dynamical systems and Partial Differential Equations

Thời gian: Từ 09:00 đến 16:30 Ngày 10/07/2018

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

A DIRT-T Approach to Unsupervised Domain Adaptation

Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 28/06/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Bùi Hải Hưng

Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

Thời gian: Từ 14:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.