Hoạt động khoa học

Monodromy zeta function of rational functions.

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Bounds for Hilbert coefficients

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 19/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: PGS. TS. Cao Huy Linh

Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 22/02/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 01/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 08/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 15/03/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh & Lê Thị Hồng Thơm

Le number and Newton number

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 13/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Grzegorz Oleksik (University of Lodz, Poland)

On the computation of Castelnuovo-Mumford regularity of the Rees algebra and of the fiber ring

Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 12/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: TS. Đinh Thành Trung, ĐH FPT Hà Nội

Random constraint problem and Statistical physics

Thời gian: Từ 15:30 đến 17:00 Ngày 11/03/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Dr. Nguyễn Vũ Lân, Bonn University

Mini-course “Topics in Lattice-Based Cryptography”

Thời gian: Từ 09:00:11/03/2019 đến 12:00:14/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: Từ 09:00:04/03/2019 đến 17:00:08/03/2019

Địa điểm: C2-714, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/.

CONFERENCE “ALGORITHMS, OPTIMIZATION AND LEARNING IN DYNAMIC ENVIRONMENTS”

Thời gian: Từ 08:30:04/03/2019 đến 17:00:07/03/2019

Địa điểm: Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics.

Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”

Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 02/03/2019

Địa điểm: Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.