Hoạt động khoa học

On triangle-free Cohen-Macaulay graphs

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 23/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Nam Trung

Hội thảo về Giải tích hình học và Giải tích phức

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:20 Ngày 22/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Attribute-based Broadcast Encryption Scheme For LightWeight Devices

Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 19/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Trịnh Viết Cường

Hội thảo quốc tế “Lý thuyết tối ưu và Ứng dụng”

Thời gian: Từ 08:00:18/01/2018 đến 17:00:20/01/2018

Địa điểm: C2-714, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 7th floor, Ta Quang Buu Library, University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Street, Hanoi, Vietnam.

Ear decomposition of graphs and edge ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 18/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Ngô Việt Trung

On the level property of powers of Stanley-Reisner ideals

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 09/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Công Minh

Nevanlinna theory and related problems

Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/01/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM.

On the decrease of Depth function

Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 04/01/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Báo cáo viên: Hà Minh Lam