Một số vấn đề trong tối ưu không trơn và giải tích biến phân

Chủ nhiệm đề tài: Phan Quốc Khánh

Thời gian làm việc: 15/02/2016 - 15/06/2016

Các thành viên:
  1. Nguyễn Đình Tuấn - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  2. Szymon DOLECKI - University of Bourgogne, France
  3. Trương Quang Bảo - Northen Michigan University
  4. Lê Thanh Tùng - Đại học Cần Thơ
  5. Abderrahim Jourani - Đại học Bourgogne, Pháp
  6. Huỳnh Thị Hồng Diễm - Cao đẳng Cần Thơ
  7. Nguyễn Minh Tùng - ĐH Khoa học Tự nhiên-ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Các Hoạt động của Nhóm: