D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc: 01/03/2015 - 31/05/2015

Các thành viên:
  1. Ngô Lâm Xuân Châu - Đại học Quy Nhơn
  2. Nguyễn An Khương - Đại học Kỹ thuật Công nghệ Hồ Chí Minh
  3. Phùng Hồ Hải - Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam
  4. Nguyễn Chu Gia Vượng - Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam
Các Hoạt động của Nhóm: