Giáo dục AI cho học sinh phổ thông

Time: 08:30 to  11:40 Ngày 02/12/2023

Venue/Location: