Các bài toán tuyến tính dạng nón - Conic Linear Programs

Time:

Venue/Location: C101, VIASM

Speaker: TS Nguyễn Ngọc Luân - Trường ĐHSP Hà Nội

Content:

Trình bày lý thuyết đối ngẫu cho các bài toán tuyến tính theo nón trong không gian Banach và một số vấn đề nghiên cứu có liên quan.