Các bài toán tuyến tính dạng nón - Conic Linear Programs

Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 07/10/2021, 14:30 đến 16:00 ngày 14/10/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS Nguyễn Ngọc Luân - Trường ĐHSP Hà Nội

Tóm tắt:

Trình bày lý thuyết đối ngẫu cho các bài toán tuyến tính theo nón trong không gian Banach và một số vấn đề nghiên cứu có liên quan.